Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

proces rozdrabniania

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Wielkością charakteryzującą każdy proces rozdrabniania niezależnie od tego, w jakiej maszynie proces ten się odbywa, jest stopień rozdrobnienia materiału. , czyli stosunek wymiarów liniowych największych brył materiału przed rozdrobnieniem do wymiarów liniowych ziaren otrzymywanych w wyniku rozdrabniania. Ponieważ z wyjątkiem niektórych tylko typów łamaczy młotowych za pomocą wszystkich innych łamaczy można osiągnąć stopnie rozdrobnienia znacznie mniejsze, nie przekraczające na ogół 5-10, zachodzi często konieczność stosowania w cementowniach łamiarni dwu- lub nawet trzystopniowych, w których surowiec przed podaniem go do przemiału w młynach jest kolejno rozdrabiany w dwóch lub trzech łamaczach odpowiedniego typu i wielkości. Wybór typu, wielkości i liczby łamaczy dla cementowni zależy od wielu różnorodnych czynników, spośród których na pierwszym miejscu należy wymienić: własności fizyczno-mechaniczne surowca (twardość, kruchość, łupliwość, wilgotność, plastyczność), charakter pracy łamiarni (liczba zmian pracy), żądaną wielkość produkcji dobowej. Spośród wymienionych cech fizycznych istotny wpływ na wybór typu łamacza ma twardość surowca. W praktyce przyjęto podział surowców cementowych na cztery grupy twardości zależnie od ich wytrzymałości na ściskanie: 1) bardzo twarde +; o wytrzymałości na ściskanie powyżej 1 000 kG/cm2, 2) twarde – o wytrzymałości na ściskanie 500-1 000 kG/cm 2, 3) średnio twarde – o wytrzymałości na ściskanie 100-500 kG/cm2, 4) miękkie – o wytrzymałości na ściskanie poniżej 100 kGI cm 2. [patrz też: mrówka chrzanów, styrodur współczynnik przewodzenia ciepła, rodzaje kabin prysznicowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka chrzanów rodzaje kabin prysznicowych styrodur współczynnik przewodzenia ciepła