Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘samowola budowlana kara’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW Uwagi ogólne. Cementownie są zazwyczaj budowane bezpośrednim sąsiedztwie baz surowcowych. Im mniejsza bowiem jest odległość miejsca wydobycia surowców od fabryki, tym mniejsze są nakłady inwestycyjne na budowę dróg dowozu i tym niższe są koszty transportu dużych mas kamienia wapiennego, margli, kredy Lub gliny. Baza surowcowa, przy której ma być zbudowana nowa cementownia, musi być uprzednio starannie zbadana. W tym celu przeprowadza się tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samowola budowlana kara’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

2, Usuwanie nadkładu. W nowoczesnych kamieniołomach usuwania nadkładu dokonuje się ,przy użyciu różnego rodzaju urządzeń mechanicznych. Skały miękkie, jak humus, piasek, glina, można usuwać za pomocą zwykłych koparek łyżkowych: które ukopany materiał załadowują na środki transportowe odwożące skrywkę na miejsce zwałowania. W zależności od warunków lokalnych do odwożenia nadkładu można używać samochodów-wywrotek, taśmociągów lub wagonów kolei wąsko- Lub normalnotorowej, Na zwatowania usuniętego nadkładu wybiera się miejsca położone poza obrębem złoża surowców użytecznych, a więc okoliczne jary, bagna lub też wyeksploatowanej partii kamieniołomu, Obok koparek łyżkowych w ostatnich czasach do usuwania skrywki chętnie stosuje się spycharki, czyli tzw. buldożery. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samowola budowlana kara’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Eksploatacja odkrywkowa surowca. Wybór najodpowiedniejszego sposobu wydobycia surowców uzależniony jest od szeregu czynników, jak: miąższość złoża, charakter zalegania surowców, skład chemiczny poszczegó1nych warstw, własności fizyczno-mechaniczne urabianych sikał, profil terenu itp. Odspajanie skał od złoża może być dokonane albo przez odstrzały, albo za pomocą różnego rodzaju koparek mechanicznych, Pierwszy sposób dostosowany jest do urobku sikał twardych (wapieni, margli), – do skał miękkich (kredy, gliny, miękkich margli). Wysokość ściany przy odstrzałach może się wahać w granicach 12 –7- 20 m, a nawet niekiedy i 30 m. W wypadku zastosowania koparek wysokość ściany uzależniona jest od roboczego wysięgu kopiącego elementu maszyny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samowola budowlana kara’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Transport surowca z kamieniołomu do cementowni. Transport surowca z kamieniołomu do cementowni może się odbywać różnymi sposobami. Wybór. najodpowiedniejszego środka transportowego zależy przede wszystkim od wielkości produkcji cementowni, od odległości od kamieniołomu oraz od profilu pionowego trasy dowozu. W terenie ze spadkami nie przekraczającymi 40% i przy odległościach od kamieniołomu większych niż 5 km w dużych cementowniach stosuje się trakcję parową normalnotorową z wagonami-wywrotkami o ładowności 20 -:- 60 T. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samowola budowlana kara’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zastosowanie kolejki linowej wymaga wstępnego Muszenia surowca w kamieniołomie, ponieważ wózki kolejki mają niewielkie wymiary i nie nadają się z tego powodu do transportu dużych brył. W przemyśle cementowym używane bywają zazwyczaj kolejki dwulinowe, czyli takie, w których wózki toczą się na rolkach po jednej grubej, nieruchomo zawieszonej na słupach linie, pociągane przez drugą cienką linę ruchomą. Zwykle na słupach kolejki zawieszane są dwie liny jezdne: po jednej poruszają ładowne wózki z kamieniołomu do cementowni, a po drugiej opróżnione wózki wracają do kamieniołomu. Całkowita długość trasy kolejek linowych może w zależności od warunków lokalnych wynosić od kilku do kilkudziesięciu nawet kilometrów, a wydajność do 200 -:- 250 T/godz. W cementowniach o średniej zdolności produkcyjnej (150 -:- 200 tys. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samowola budowlana kara’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Mimośród zamienia ruch obrotowy wału głównego na ruch posuwisto-zwrotny korbowodu, który z kolei przez płyty rozporowe wprawia w ruch wahadłowy szczękę ruchomą. W czasie jednego obrotu wału głównego szczęka ruchoma wykonuje również jeden cykl roboczy, składający się z dwóch okresów: zbliżania i oddalania się od szczęki nieruchomej. W czasie trwania ,pierwszego okresu materiał zasypany do przestrzeni pomiędzy szczękami zostaje częściowo rozgnieciony i skruszony na skutek nacisku wywieranego przez zbliżającą się szczękę ruchomą. W czasie trwania drugiego okresu szczęka ruchoma oddala się od ruchomej rozdrobnione w poprzednim okresie bryłki materiału wypadają z łamacza przez rozszerzającą się szczelinę pomiędzy szczękami, grubsze zaś bryły obsuwają się w dół, wskutek czego do zwolnionej od góry przestrzeni można podać następną porcję materiału. Jak z powyższego wynika, praca łamacza szczękowego ma charakter okresowy, a zastosowanie ciężkich kół zamachowych ma na celu wyrównanie wahań obciążenia silnika napędowego i uczynienie pracy łamacza bardziej równomierną i spokojną, Zasadniczą wadą łamacza szczękowego jest stosunkowo bardzo mały stopień rozdrobnienia materiału, wahający się zwykle w granicach 4 -:-6. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samowola budowlana kara’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wartość osiąganego w łamaczu stopnia rozdrobnienia materiału zależy od wartości kąta nachylenia szczęki ruchomej do szczęki nieruchomej, przy czym wzrostowi tego kąta towarzyszy wzrost stopnia rozdrobnienia. Jednakże, jak wykazały obliczenia teoretyczne i doświadczenia praktyczne, kąt pomiędzy szczękami nie może być większy niż 15-:-20°, gdyż przy dalszym jego zwiększeniu siły tarcia pomiędzy powierzchnią szczęk a bryłami ściskanego materiału zmniejszają silę do tego stopnia, że pod działaniem pionowej składowej nacisku szczęki ruchomej bryły materiału wyślizgują się w górę i rozdrabniające działanie łamacza ustaje. Robocze, to znaczy stykające się z materiałem powierzchnie szczęki ruchomej i nieruchomej wyłożone są wymiennymi płytami, odlanymi z twardej i odpornej na uderzenia oraz ścieranie stali . stopowej, zawierającej dodatek 12 -:- 140f0 manganu. Powierzchnia tych płyt ochronnych jest zazwyczaj falista, co sprzyja zakleszczaniu brył materiału pomiędzy szczękami, a ponadto zwiększa efektywność pracy łamacza przez wytwarzanie dodatkowych naprężeń w materiale rozdrabnianym (rozłupywanie brył materiału). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samowola budowlana kara’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Aby nie nastąpiło przesunięcie bloku, siła całkowita odporu B powinna być większa od siły S. Przy wartości współczynnika bezpieczeństwa 1,2 otrzymamy B = 1,2 S . W celu zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem wskutek uderzeń wodnych na kolanach wykonuje się zabezpieczenie w postaci bloku betonowego lub dwóch chomąt połączonych śrubami. Węzły montuje się w studzienkach, w komorach lub wprost w gruncie. Podłączenia domowe do sieci miejskiej mogą być wykonane za pomocą trójnika bądź też nasadki z chomątem . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samowola budowlana kara’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dla rur azbestowo-cementowych i żelbetowych ilość wody wyciekającej w przeliczeniu na kilometr długości rury, decymetr średnicy i godzinę nie powinna przekraczać 80 l tj. 10J0. Dla przewodów żeliwnych i stalowych, według normy PN/61-B-10715 ciśnienie próbne w czasie 30 min. nie powinno się obniżyć. Zasypkę wykopu po dokonanej próbie ciśnienia należy zacząć od gniazd pod kielichami, dobrze obustronnie ubijając ziemię przy rurach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samowola budowlana kara’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Pozornie niewielkie nieszczelności kurków dają znaczne straty wody. Oddzielnie spadające krople wody dają straty 18-80 l/dn z jednego kurka, cienka strużka wody – do 200 l/dn, zaś nieszczelny zawór zbiorniczka płuczącego w ustępach daje straty sięgające 3000 l/dn. Znacznie większe straty występują na złączach sieci przewodów zewnętrznych. Wykrycie przecieków wody w przypadku braku zewnętrznych objawów, widocznych na powierzchni terenu, jest praktycznie niemożliwe. Nowoczesna metoda wykrywania nieszczelności w przewodach wodociągowych oraz kanalizacyjnych opiera się na zastosowaniu materiałów promieniotwórczych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries