Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW Uwagi ogólne. Cementownie są zazwyczaj budowane bezpośrednim sąsiedztwie baz surowcowych. Im mniejsza bowiem jest odległość miejsca wydobycia surowców od fabryki, tym mniejsze są nakłady inwestycyjne na budowę dróg dowozu i tym niższe są koszty transportu dużych mas kamienia wapiennego, margli, kredy Lub gliny. Baza surowcowa, przy której ma być zbudowana nowa cementownia, musi być uprzednio starannie zbadana. W tym celu przeprowadza się tzw. wywiad geologiczny który na podstawie badania próbek surowców pobranych z otworów wiertniczych i szybików ustala: jakość surowców zalegających w złożu i ich przydatność do produkcji cementu, wielkość zasobów, char akt er geologiczny złoża, rodzaj i grubość warstwy nadkładu nieużytecznego, czyli tzw. skrywki, oraz warunki wodne, czyli hydrogeologiczne. Na podstawie danych wywiadu geologicznego opracowuje się projekt kamieniołomu i plan przyszłej eksploatacji złoża. Zasoby surowców zalegających w złożu powinny wystarczać co najmniej na 25 lat pracy cementowni. W przemyśle cementowym stosuje się wyłącznie system odkrywkowy eksploatacji złóż. System ten jest bowiem kilkakrotnie tańszy od systemu podziemnego, a ponadto daje znacznie mniejsze straty surowców oraz zapewnia załodze bezpieczniejsze warunki pracy. Przy odkrywkowym systemie eksploatacji zachodzi z reguły konieczność usuwania górnej, powierzchniowej warstwy złoża, składającej się zazwyczaj ze skał płonnych, a więc z humusu, gliny, piasku, dolomitów lub wapieni zdolomityzowanych. Powierzchniowa warstwa złoża, może mieć grubości 0,3 -:- 5,0 m. Im grubsza jest warstwa nadkładu, tym wyższy jest koszt eksploatacji kamieniołomu. Przy zbyt dużej grubości warstwy nadkładu eksploatacja złoża może się okazać w ogóle nieopłacalna. [przypisy: Drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, ogrodzenia betonowe]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

WYDOBYCIE I TRANSPORT SUROWCOW

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

2, Usuwanie nadkładu. W nowoczesnych kamieniołomach usuwania nadkładu dokonuje się ,przy użyciu różnego rodzaju urządzeń mechanicznych. Skały miękkie, jak humus, piasek, glina, można usuwać za pomocą zwykłych koparek łyżkowych: które ukopany materiał załadowują na środki transportowe odwożące skrywkę na miejsce zwałowania. W zależności od warunków lokalnych do odwożenia nadkładu można używać samochodów-wywrotek, taśmociągów lub wagonów kolei wąsko- Lub normalnotorowej, Na zwatowania usuniętego nadkładu wybiera się miejsca położone poza obrębem złoża surowców użytecznych, a więc okoliczne jary, bagna lub też wyeksploatowanej partii kamieniołomu, Obok koparek łyżkowych w ostatnich czasach do usuwania skrywki chętnie stosuje się spycharki, czyli tzw. buldożery. Spycharka jest to ciągnik spalinowy na gąsienicach, wyposażony w szeroką stalową łopatę zamocowaną na przegubach. W czasie ruchu naprzód opuszczona w dół łepeta skrawa swoją dolną krawędzią warstwę skrywki i spycha odspojony od złoża •materiał do miejsca zwałowania. Wynika z tego, że użycie spycharki jest szczególnie dogodne wówczas, gdy zwały skrywki znajdują się w niewielkiej odległości od ściany eksploatacyjnej kamieniołomu. W podobny sposób działają zgarniacze linowe, czyli skrepery. Tutaj rolę łopaty odgrywa . stalowy kosz bez dna przymocowany łańcuchami do stalowych lin napędzanych wyciągarką dwubębnową. Jedna lina służy do wywoływania suwu roboczego, w czasie którego dolina krawędź skrawa warstwę nadkładu, druga lina – do sprowadzania kosza do nowej pozycji wyjściowej. Kosz zgarniarki transportuje materiał skrywki do miejsca załadunku na środki transportu. Wciągnięty po pochylni materiał spada z niej wprost do samochodów lub do wagonów kolejki wąskotorowej, odwożącej skrywkę na zwały. [patrz też: Drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, ogrodzenia betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries