Wyposażenie łazienki
Just another WordPress site

Metoda Michaellsa

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Metoda Michaellsa. Według metody Michaelisa można obliczyć mieszaninę surowcową z dwóch surowców (wysokiego i niskiego), których skład chemiczny jest znany, przy czym z góry zakłada się wartość modułu hydraulicznego (MH) K. Linkieru, który ma być z tej mieszaniny wypalony. Obliczenia przeprowadza się na podstawie następującego wzoru MH(S2 + A2 + F2) – C2 gdzie: x – liczba części ciężarowych surowca pierwszego (wysokiego) przypadająca na 1 część ciężarową surowca drugiego (niskiego) , ME – założona wartość modułu hydraulicznego klinkieru, SI i Al i FI i CI – zawartość procentowa Si02: Ah03, Fe. 203 i CaO w surowcu drugim (wysokim), S2i A2i F2i C2 – zawartość Si02, AhOs, Fe203 i CaO w surowcu drugim (niskim). Sposób stosowania tego wzoru wyjaśniony jest w poniższym przykładzie. – Przykład. Należy obliczyć skład mieszaniny surowcowej do produkcji cementu portlandzkiego z dwóch margli (wysokiego i niskiego) przy założeniu, że klinkier wypalony z tej mieszaniny będzie miał moduł hydrauliczny MH = 2,l. Aby więc otrzymać klinkier o module. hydraulicznym 2,1, należy w mieszaninie surowcowej na 1 część ciężarową marglu niskiego (surowiec drugi) dodać 2,888 części ciężarowych marglu wysokiego (surowiec pierwszy). Procentowy skład mieszaniny wynosi: 74,3~/0 marglu wysokiego, 25,710 marglu niskiego. Obliczając skład mieszaniny surowcowej, należy pamiętać, że wzór odnosi się do surowców suchych pozbawionych wilgoci. W praktyce trzeba więc uwzględnić naturalną wilgoć surowców, z jaką są one dostarczane z kamieniołomu. Zawartość wilgoci naturalnej w surowcach jest różna. Zależy ona od rodzaju surowca, pory roku i warunków hydrologicznych kopalni, . W przybliżeniu można przyjąć zawartość wilgoci w wapieniach 5 -:– 10010 w marglach 5 -:– 20010 w glinach 10 -:– 25010 Wartości niższa odnoszą się do okresu letniego, wyższe zaś do wio- sennego i jesiennego, poza tym zawartość wilgoci w surowcach zwiększa się w wypadku obecności wód gruntowych lub złego odprowadzania wód gruntowych i opadowych z kopalni, Jakkolwiek wzór Michaelisa. Opracowany przed osiemdziesięciu laty, stanowił postęp w stosunku Ido metod doświadczalnych obliczania składu mieszaniny surowcowej, obecnie jest on już przestarzały i coraz rzadziej stosowany w cementownictwie. Zaletą tego wzoru jest możność stosunkowo szybkiego obliczenia zestawu surowców. Wykazuje on jednak poważne wady: nie uwzględnia on składu mineralnego cementu i odnosi się tylko do mieszaniny 2-składnikowej. Nie można więc za jego pomocą obliczyć zestawu z 3 Surowców, co jest często potrzebne w praktyce, ani uwzględnić wpływu popiołu na skład chemiczny klinkieru. [podobne: wentylacja z odzyskiem ciepła, mrówka busko zdrój, kołki sprężyste ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: architektura nieruchomości odpowiedzialność mrówka busko zdrój wentylacja z odzyskiem ciepła